เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 250001 : สพม.ปราจีนบุรี นครนายก นางณัฐวีร์  ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ