เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2502 : สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ศุภฤกษ์  สุขสำราญ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
2 2502 : สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาวนุสสรี  มีเชาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3 2502 : สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ผุสดี  ระโหฐาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน