เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2601 : สพป.นครนายก ศรัณย์รัชต์  พันธุ์ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 2601 : สพป.นครนายก ณภาษร   อ๊อกเวชะ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์(ลูกจ้างชั่วคราว)