รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 จีระวัฒน์  ปัสสากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ อนุมัติ
2 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 กาญจนา  ขุนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ