เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 300001 : สพม.นครราชสีมา ธนกร  วราวิทยาวุฒิ ศึกษานิเทศก์
2 300001 : สพม.นครราชสีมา สมิทธิ์  พุ่มยี่สุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3 300001 : สพม.นครราชสีมา พามิลา  เพชรอ่วม พนักงานราชการ