เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3002 : สพป.นครราชสีมา เขต 2 ธนกร  ทองสัมฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราวตามภารกิจงาน (เจ้าหน้าที่ ICT)
2 3002 : สพป.นครราชสีมา เขต 2 สรายุทธ  กล้าไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ