รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ภานุชิต  วัดกระโทก ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
2 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 อรดา  อบสุนทร เจ้าพนักงานธุระการ อนุมัติ