เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3003 : สพป.นครราชสีมา เขต 3 อรดา  อบสุนทร เจ้าพนักงานธุระการ
2 3003 : สพป.นครราชสีมา เขต 3 ภานุชิต  วัดกระโทก ลูกจ้างชั่วคราว
3 3003 : สพป.นครราชสีมา เขต 3 อรวรรณ  วิริยะจารุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ