เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3004 : สพป.นครราชสีมา เขต 4 กวินทิพย์  กวินทิพย์ มุกดา ธุรการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
2 3004 : สพป.นครราชสีมา เขต 4 ภัชรี  เพชรไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน