เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3007 : สพป.นครราชสีมา เขต 7 สมชาย  ผันสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 3007 : สพป.นครราชสีมา เขต 7 บัญชา  พูนนอก ลูกจ้าง ไอซีที
3 3007 : สพป.นครราชสีมา เขต 7 ชินตา  วนิชชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ