เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 310001 : สพม.บุรีรัมย์ ธัญญารัตน์  สรงสระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 310001 : สพม.บุรีรัมย์ ฑติพร  เหิดขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 310001 : สพม.บุรีรัมย์ สัคสม  พระภูจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ