เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3101 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปริศนา  งามโสม ครู
2 3101 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บัญญัติ  มะโนมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
3 3101 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรันทยา  พรมโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 3101 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กร  ปราชญ์รัฐกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน