เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3102 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ถาวร  กุลวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน