รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เอกชัย  ปุยะติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ
2 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ณัฐชนก  ศรีเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ