เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3103 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เอกชัย  ปุยะติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2 3103 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางณัฐยาภรณ์  อัครชน นักจัดการงานทั่วไป