เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3104 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วรเชษฐ์  คุ้มแวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2 3104 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ณัฐชยา  ลิไธสง นักวิเคราะน์นโยบายและแผน