เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 320001 : สพม.สุรินทร์ นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 320001 : สพม.สุรินทร์ นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3 320001 : สพม.สุรินทร์ สุชาดา  สามาลย์ พนักงานราชการ
4 320001 : สพม.สุรินทร์ นายวัชรา  สามาลย์ ศึกษานิเทศก์