เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3201 : สพป.สุรินทร์ เขต 1 สรวงสุดา  ศิลากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 3201 : สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางจันทร์เพ็ญ  หงษ์อินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 3201 : สพป.สุรินทร์ เขต 1 คเชนทร์  สอนกล้า เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4 3201 : สพป.สุรินทร์ เขต 1 นายบุญทรง  ด้ายรินรัมย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
5 3201 : สพป.สุรินทร์ เขต 1 อารีย์  สมเป็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน