เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3203 : สพป.สุรินทร์ เขต 3 นงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2 3203 : สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ