รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สิตา  โค้วคูณกูล ครู อนุมัติ
2 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสำราญ  สาระมู เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
3 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางสมคิด  เหล่านอก พนักงานธุรการ ส.4 อนุมัติ