เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3301 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 3301 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สิตา  โค้วคูณกูล ครู
3 3301 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางสมคิด  เหล่านอก พนักงานธุรการ ส.4
4 3301 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสำราญ  สาระมู เจ้าพนักงานธุรการ