เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3302 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ธนวัฒน์  รัตนวงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 3302 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ธนพล  บุญพบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 3302 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ณิชาภา  เรืองฤทธิ์ราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4 3302 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สุจารี  โพธิ์ศรีทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5 3302 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อิทธิ  สารรัตน์ พนักงานราชการ