เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3303 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ยุทธพงศ์   สีดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 3303 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายโชติรัตน์  คำไพเราะ พนักงานราชการ