เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3304 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ฉัตรชัย  เหมือนมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 3304 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รุ่งอรุณ  บุญไว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ