เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 340001 : สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ธเนศ  สุขอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 340001 : สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พัฒนศักดิ์  เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์