เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3401 : สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางวาสนา   มุสิกสาร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2 3401 : สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุณารัตน์  ลาผ่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ