เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3404 : สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายจักรกฤษณ์  ประดับศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ