เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3405 : สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จตุพร  ธนกิจยิ่งยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 3405 : สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ทินกร  บุญบรรลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน