เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3501 : สพป.ยโสธร เขต 1 borisut  lakhonrat นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 3501 : สพป.ยโสธร เขต 1 sastar  sangchat ICT