เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3502 : สพป.ยโสธร เขต 2 ผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์