รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 ผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 รัชนี  คำเนตร นักวิเคาะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ