เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 360001 : สพม.ชัยภูมิ นายนิธิภัทร์   สมานชัย พนักงานจ้างเหมาบริการ
2 360001 : สพม.ชัยภูมิ ไกรฤกษ์  ตันเบ็ต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ