รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ธนานันต์  เทพจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
2 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กรพินธุ์  โชติราษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ