รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มานพ  ปัทมปราณี นักจัดการงานทั่วไป อนุมัติ
2 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายสานิต  ต่ออำนาจ พนักงานราชการ อนุมัติ