เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3602 : สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายสานิต  ต่ออำนาจ พนักงานราชการ
2 3602 : สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 3602 : สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นันทวัฒน์  ดวงภมร ลูกจ้างชั่วคราว