เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3602 : สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นันทวัฒน์  ดวงภมร ลูกจ้างชั่วคราว
2 3602 : สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ศุภลักษณ์  ไปนาน นักประชาสัมพันธ์
3 3602 : สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4 3602 : สพป.ชัยภูมิ เขต 2 Sanit  Toamnat AdminCPM2