รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ธนัญญา  สูบโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศุภศิษฏ์  พิทยศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ