เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3701 : สพป.อำนาจเจริญ วิลัยวรรณ  สุภชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
2 3701 : สพป.อำนาจเจริญ ประภากมล  ขันธุปัทม์ เจ้าพนักงานธุรการ
3 3701 : สพป.อำนาจเจริญ นางสาวพัชริดา  วงษ์หาญ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์