เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3801 : สพป.บึงกาฬ ฐิติรัตน์  พรมเหตุสกุล ครู
2 3801 : สพป.บึงกาฬ ดารารัตน์  จันทร์โคตร เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
3 3801 : สพป.บึงกาฬ สการะ  จีนะสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4 3801 : สพป.บึงกาฬ พัฒนะทอง  ทุมโยมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ