เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3901 : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางกัญจนพร  ป้องพรมมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ