เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3902 : สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประภาส  พลไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 3902 : สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ณัฏฐ์ปภา  ป้านภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน