เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 400001 : สพม.ขอนแก่น ประภาพร  เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน