เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4001 : สพป.ขอนแก่น เขต 1 สารภี  ประจันตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 4001 : สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางจรวยพร  หาดสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 4001 : สพป.ขอนแก่น เขต 1 วิมลพรรณ  พยัคฆกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์