เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4002 : สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผ่องพรรณ  เมืองประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
2 4002 : สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผ่องพรรณ  เมืองประทุม นักวิเคราะห์