เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4003 : สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาวณปภัช  อรหันตา ลูกจ้างชั่วคราว
2 4003 : สพป.ขอนแก่น เขต 3 กนกพร  อัครพิเชษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์