เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4004 : สพป.ขอนแก่น เขต 4 พีระ  พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2 4004 : สพป.ขอนแก่น เขต 4 รเมศ   นาสินพร้อม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ