รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 กนกกาญจน์  ขุนบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นวพร  เอกตะคุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ