เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4005 : สพป.ขอนแก่น เขต 5 ยศพัทธ์  ลาภาอุตร นักประชาสัมพันธ์
2 4005 : สพป.ขอนแก่น เขต 5 โชติกา  สุขศรีสง่า นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ