เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4101 : สพป.อุดรธานี เขต 1 อุบล  คลังเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 4101 : สพป.อุดรธานี เขต 1 วาสนา  คุรุวงษ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์