เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4103 : สพป.อุดรธานี เขต 3 อภิชาติ  จันทรเสนา นักวิเคราะห์