เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4103 : สพป.อุดรธานี เขต 3 อภิชาติ  จันทรเสนา นักวิเคราะห์
2 4103 : สพป.อุดรธานี เขต 3 สุทัสน์  รัตนพลที นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3 4103 : สพป.อุดรธานี เขต 3 นายนัฐกรณ์  แสงศิลา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์