รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 ณัชชา  มหาฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ