เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4201 : สพป.เลย เขต 1 นายจักรกฤษ  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 4201 : สพป.เลย เขต 1 Monthol  Promsanthie เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ