เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4202 : สพป.เลย เขต 2 กุลธิดา   สนธิมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ