เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4203 : สพป.เลย เขต 3 สุริยนต์   ชมภู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2 4203 : สพป.เลย เขต 3 เอกสิทธิ์  ตุละรัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน