เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4301 : สพป.หนองคาย เขต 1 ณัฐพงษ์  จิตชัย พนักงานราชครู
2 4301 : สพป.หนองคาย เขต 1 ฤตินันท์  บุญกอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์