เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4302 : สพป.หนองคาย เขต 2 สัมพันธ์  พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
2 4302 : สพป.หนองคาย เขต 2 จ่าเอกพชร  รักษ์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 4302 : สพป.หนองคาย เขต 2 วัชรพงษ์  พิมพ์มา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล