เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 440001 : สพม.มหาสารคาม นายกันตินันท์   ฉิมพลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 440001 : สพม.มหาสารคาม นายปกรณ์  ชินสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3 440001 : สพม.มหาสารคาม ศุภกร  พันธุ์เสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน